sábado, 10 de octubre de 2015

ACROSPORT


Qué é?

O acrosport é un deporte que combina acrobacia e coreografía. Tratase dunha modalide que está incluida na Federación Internacional de Deportes Acrobáticos (fundado en 1973) e forma parte da Federación Internacional de Ximnasia.
No acrosport existen tres elementos fundamentais:
a) Formación de figuras e pirámides corporales.
b) Acrobacias e elementos de forza , flexibilidade e equilibrios como transicións entre as figuras.
c) Elementos de danza, saltos e piruetas ximnásticas.


Ónde se practica?

Nun tapiz de 12×12 metros (similar ao de ximnasia rítmica ou artística).

Características do exercizo de competición:

O exercizo debe conter elementos acrobáticos e ximnásticos de flexibilidade, equilibrio, saltos e xiros, asi como movementos en cooperación entre os compoñentes do grupo realizando figuras e pirámides corporais. En todo momento debe existir armonía e cordencón nas acións realizadas polo grupo. Valorarase a dificuldade, a técnica e a dimensión artística da composición.

Duración do exercizo:

Varía según a categoría, ainda que podemos tomar como referencia dous minutos e medio (2’30”) cunha marxe de máis ou menos 5 segundos. 

Categorías:

- Parellas: mixtas, femininas e masculinas.
- Tríos femininos.
- Cuartetos masculinos.
- Grupos mixtos (3-6 compoñentes).

Roles nunha composición de acrosport:

Serían as funcións que asume cada membro do grupo. Podemos indicar que existen dous roles básicos: portor e axil.

a) Portor: son as persoas que forman as bases das pirámides e deben manter o peso do áxil, deberán manter a maior estabilidade posible. Según a figura a executar poden realizar as seguintes acións:
- Posicións de base: actuando como superficie de apoio estática á cual se subirá o áxil.
- Arrancadas: ación na cal o portor alza ao áxil nun movemento explosivo.
- Propulsións: ación na que o portor lanza al áxil a unha fase aérea.
- Capturas: ación de capturar ao áxil que se encontra na fase de voo sin que llegue a tocar o solo.
b) Áxil: realiza o trabajo de axilidade trepando sobre o portor para adoptar unha postura estable e estética. Según a figura a executar pode realizar as seguientes acións:
- Posicións de equilibrio: adoción dunha postura estática sobre o portor.
- Subidas: movemento progresivo no que o áxil varía dunha posición mais baixa a outra mais alta sobre o portor.
- Saltos: acions nas que se produce unha perda de contacto coa superficie de apoio trala propulsión do portor.
- Recepciones: movimiento en el que el ágil toma contacto de manera equilibrada con el portor o con el suelo después de un vuelo.

Naquelas figuras ou pirámides de alta complexidade e risco poden aparecer dous novos roles:
c) Axudante: atúa rápidamente cando algún portor ou áxil teña dificuldades para manter a pirámide/figura. Tamén pode servir de apoio ao portor para axudarlle a manter a postura. Asimemo, pode servir de apoio ao áxil mentres trepa sobre o portor, para axudarlle a adoptar a postura ou mantela. Recolle ao áxil no caso de caída.

d) Observador: observa o traballo dos demais e porporcina consellos para mellorar  a figura/pirámide.

Fases na realización de figuras/pirámides:

a) Montaxe:
- Orde: de dentro cara fóra e de abaixo para arriba.
- Os portores forman unha base estable e anticípanse as acións dos áxiles.
- Os áxiles trepan o mais pegados posibles ao corpo do portor, de forma progresiva e controlada, impulsándose cara abaixo e nunca de forma lateral, para non desestabilizar ao portor.

b) Mantemento:
- Débese manter estable a pirámide alomenos 3 segundos.
- Correcta distribución do peso corporal nos diferentes apoios.
- Control postural adecuado.

c) Desmontaxe:
- Orde: de fóra cara dentro e de arriba cara abaixo (os derradeiros en formar a figura son os primeiros en abandonala, e viceversa).
- Descargarase progresivamente o peso e nunca se poderá saltar cos dous pes a un tempo.

8. Normas de seguridade:


Erros máis comúns:
1 = O portor deixa a sua posición de base, o cal desetabiliza a estrutura da figura/piramide, a convirte en mais inestable e a dota de fraxilidade (risco de caida do áxil).
2 =As costas do portor están mal colocadas, o que orixina unha superficie de apoio inclinada para as máns do áxil, creando desequilibrio e risco de caida. 
3 =Os brazos do áxil non están apoiados formando unha liña recta coas pernas do portor, o que provoca que a posición sexa mais dificl de manter e aumentando o risco de caida. 
4 =A cadeira do portor está afundida e o corpo arqueado, o cal aumenta o risco de caida da figura e a posibilidade de facerse dano na zona lumbar. E importante manter o corpo dereito e rixido.
5 = Os dous portores están moi separados dificuldando o adecuado apoio das mans do áxil.
6 = O PEOR ERRO É ESTAR MIRANDO SEN AXUDAR CANDO SEXA PRECISO PARA EVITAR LESIÓNS OU CAIDAS


ACROSPORT: FICHAS DE FIGURAS E PIRÁMIDES


O acrosport levado a máxima espresión. Circo do sol

Video explicativo da montaxeNo hay comentarios:

Publicar un comentario